« tillbaka till arkivet

Munthes brev till Maria Magdalena

                                                                 Umeå den 14 April 1864

S.H.T

 

Som jag ike på länge fått från Tit. emottaga någon underrättelse om ställningen bland de fattiga i Wilhelmina socken, så föranlåter jag härmed erinra, att rapporter om förhållandet derstedes böra, i likhet med hwad forg. år iakttogs, till mig insända så ofta omständigheterne dertill föranleda och minst en gång hvarje månad.
Jag hade häromdagen besök af en fattig nybyggare från Wilhelmina, hwilken högeligen klagade deröfwer, att all tillgång saknades å spannmål till utsäde, emedan efter hwad han uppgaf, de erhållna undsättningsmedlen blifvit använda endast till uppköp av mjöl. War god och med omgående post låt mig weta, huru härmed hänger tillsamman.
I tidningarna har jag läst ganska poetiska berättelser om en Lappflicka från Wilhelmina, som skall hafva wandrat till Stockholm, för att hos högste vederbörande söka bereda tillfälle till utwidgad undervisning för sin folkstam. Det woro intressant att weta något närmare om denna flicka samt huruvida hon werkligen är så lifwad af nit för sin nations bildning, som tidningsberättelserna antyda. Jag skulle derför wara tacksam, om Tit. vid tillfälle wille meddela mig hwad hon heter samt hwad Tit.  I öfrigt om henne kan hafva sig bekant.

                                                                 Med aktning tecknat

                                                                 G.L Munthe