« tillbaka till arkivet

Avskrift av protokoll angående överlåtelse av nybygge i Nästansjö år 1790.

Utdrag utur pro-
tokollet hollit å
laga häradstinget
med åsele lappmark
uti Tingshuset den
7 januarii 1790


Do förättades
följande köpe avhandling:
Så vida jag undertecknad
har kommit överens
med min broder Erik Nils-
son, att han skall bekomma
min arfsrättighet, som är
sjättedelen, utaf krono-
nybygget i Nästansjön,
för en summa penningar
till utlösen kontant trettio-
sex Riksdaler trettiotvå
skillingar specie eller 660 riksdaler kopparmynt
och skall ofvannämnda
min broder i denna vår
tillträda altsammans
jemte min del uti wålg-
sjö kyrkovalls stuga,
samt försäkrad honom
för mig och efter-
kommande (akvald?)
besittning, samt i vitnens
närvaro och våra
namn och bomärken
här underskriva wille
som stadsfästes, af åsele
den 8 martii 1788 säger 660 riksdaler koppar-
mynt eller 36 riksdaler 32 skilling specie
Johan Nilsson Erik
Nilsson köpare med
bomärken vittna
Erik Persson ifrån
Almsele. Erik Jönsson
ifrån Laiksjön, med
bomärken.
på andra sidan stående
avhandling utlösen är be-
talt 300 riksdaler kopparmynt
eller 16 riksdaler 32 skilling specie, som in-
tygas av Åsele den 8 martii 1788
Johan Nilsson bo-
merke vittna Erik Pers-
son ifrån almsele Erik
Jönsson ifrån Lajksjön
med bomärken, som på
begäran till vederbörlig
säkerhet i protokollet
intygas och varöver
bevis beviljades
år och datum, som förr
skrivit står
På härads Rättens vägnar

Johan Henning Tideman

Ö a: oläsliga eller svårtydda ord markeras med [?]